Airbrush - Slavka

                K'O - 03 Airbrush'lab súťaž

 

 

S radosťou Vám všetkým oznamujem,

že v dole spomínanej internetovej súťaži,ktorá sa konala vo februári 2014 v Poľskej republike za medinárodnej účasti poľských,slovenských a českých airbrushistov,formou diváckeho hlasovania a hlasovania medzinárodnej poroty v tomto silnom zložení :

 

Linda Jonson ( United Kingdom - Anglicko )

Marissa Oosterlee ( Nederland - Holandsko )

Roger Hassler ( Germany - Nemecko )

Jürek Zamoyski ( United states - USA )

Michael Calandra ( United States - USA )

Airbrush Tutor ( Sydney - Australia )

 

som obsadila 2.miesto v diváckom hlasovaní :)..... a cenné :  1. miesto v kategórii PRO - profesional

udelené porotou v medzinárodnom zložení - známych umelcov v oblasti airbrush techniky,ktorí sa podieľajú na profesionálnych videokážkach postupov prác - tzv.tutoriáloch, alebo sú to priamo učitelia airbrushu, ktorí vedú kurzy airbrush techniky fotorealizmu,taktiež ilustračnej fantasy tvorby, prípadne vydávajú vlastné airbrush publikácie a časopisy...

 

Chcem sa teda touto formou ešte raz poďakovať :

porote a orginázorom, aj sponzorom medzinárodnej Airbrush súťaži K'Onkurs Aerografii - K'O za krásne prvé miesto aj výhernú cenu ( pištolka Badger Krome + set 16 farieb Createx Colors Ilustration a iné doplnky )

Ocenenie bolo udelené za obraz s názvom : Morena , maľovaný na tému : Slovanskí bohovia a démoni

 

Vyhlásenie výsledkov súťaže bolo oznámené 14. marca 2014 na stránkach Airbrush'lab , k nakliknutiu tu :

Airbrushlab.pl K'O 03 - Final - Announcement of results

 

Obraz Morena...nakliknite na zväčšený náhľad :

 

                                                   

 

Názov :      Morena 

Povrch :     Technický kartón Fabriano

Rozmer :    50 x 70 cm

Technika :  Kombinovaná technika Airbrush

Použité :    Airbrush pištolka - Iwata HP-BP (Japan) a Silver Evolution (Germany) 0,2 mm tryska a ihla

                  Airbrush farby Pro color (Germany)

 

 

Pre informáciu kategóriu AMA- amatéri, vyhral 1.miestom taktiež slovák :)... Pacovský Peter

Info si môžete priamo prečítať  tu :    Airbrushlab.pl K'O 03 - Final - Announcement of results

Srdečne gratulujem ....

a týmto Vás všetkých chcem vyzvať k ďalšiemu ročníku airbrush súťaže v r. 2015, aby ste sa nebáli súťažiť, väčšina z Vás je naozaj talentovaná a Vaše práce sú hodné obdivu ;)...Termín súťaže sa včas dozviete...

určite sem na stránky zverejním potom info.

 

Moja práca,

priznám sa bola maľovaná na poslednú chvíľu do termínu súťaže, takže to bolo zvládnuté asi za 3 dni spolu s nafotením a poslaním , tak si viete predstaviť ten zhon a adrenalín :)...ale oplatilo sa:)...

Možno by to bolo zvládnuté ešte lepšie, mať na to viac času, ale možno to tak práve malo byť...

Chcem Vám tým povedať , resp.motivovať Vás milí priatelia : " Tvorte, maľujte, žite tým čo Vás baví, plňte si svoje vytúžené sny a nebojte sa riskovať !!

Osud Vás môže príjemne prekvapiť a radosť z takéhoto výsledku je naozaj úprimná a ešte veľmi dlho prítomná...

 

Autorka : Slávka Kerďová

 

 

..................................................................................................................................................................................

 

Február 2014

 

K'O - 03 airbrush'lab competition

 

3. ročník airbrush'lab súťaže :

Téma : " Slovanskí Bohovia a Démoni "

Termín : do 28.februára 2014

Ceny : 3x Badger Airbrush ( Badger Universal 360 , Badger Krome , Badger Velocity )

 

S potešením Vás vítame a oznamujeme , že sa koná :

tretí ročník poľskej Airbrush súťaže organizovanej stránkami Airbrush'Lab

( www.airbrushlab.pl ) .

 

*Súťaž je otvorená a prístupná pre všetkých airbrusherov zo všetkých krajín , ale ak sa chcete zúčastniť súťaže, musíte maťviac než 18 rokov .

 

Pravidlá súťaže :

- Umelecké diela , ktoré nesúvisia s témou súťaže, alebo sa už zúčastnili v niektorých ďalších súťažiach,budú     diskvalifikované

- Na tvorbu umeleckej práce môžete použiť referenčné fotografie (ako pomôcku a predlohu)

- Môžete sa inšpirovať inými prácami , ale je prísne zakázané kopírovať prácu niekoho iného

- Vlastná tvorba a nápad je to , čo očakávame a vítame

- Airbrush musí byť hlavnou-prioritnou technikou vášho diela.

- Povrch – nie je určený ( možnosť voľby )

- Veľkosť – nie je určená ( možnosť voľby )

- Povolený počet prác – neurčený ( môžete poslať toľko umeleckých diel , koľko si želáte )

- Účasťou v tejto súťaži súhlasíte s publikovaním diel na airbrushlab.pl webových stránkach, prípadne aj s ďalšou spoluprácou

- Súťaž je rozdelená do 2-och kategórií : amatéri a profesionáli

 

Ako a kde posielať fotografie vašich diel ?

- Musíte zaslať 3-5 fotografií  z jedného diela ( aspoň jedna fotografia musí byť priamo z fotoaparátu , to znamená , že nesmie obsahovať žiadne photoshop manipulácie ,a iné, ako je úroveň, kontrast a pod. )

- E - mail : info@airbrushlab.pl

( 1 e - mail môže obsahovať maximálne : 25MB ) . Prosím , pridajte názov  " K'O 03 " v predmete e - mailu . Prosím zašlite aj informácie o kategórii ( amatéri alebo profesionáli ) ,určite povrch na ktorom je dielo namaľované ( papier,kov,stena a pod.), formát a pár slov o diele.

 

- Termín zaslatia prác : do 28.februára 2014

 

*Hodnotenie umeleckých diel :

Predložené fotografie vašich umeleckých diel budú hodnotené anonymne určenou porotou a tiež všetkými registrovanými užívateľmi stránok : airbrushlab.pl . Výsledky budú zverejnené na www.airbrushlab.pl zvlášť pre každú kategóriu .

 

- Porota vyberie prácu a ohodnotí v rámci stupnice od 1 do 5.

- Nasledovné kritériá pre hodnotenie, brané v úvahu sú :

Kvalita diela ...Zručnosť ...Ttvorivosť- kreativita  ... Nápad - interpretácia .

 

Porota : Roger Hassler , Jurek Zamoyski , Michael Calandra, Lynda Johnson

 

Okrem toho bude aj cena divákov. Divácka cena bude daná všetkými registrovanými airbrush'lab užívateľmi a účastníkmi súťaže pomocou hlasovania . Neregistrovaní zahraniční účastníci súťaže môžu hlasovať pomocou

e - mailu : info(@)airbrushlab.pl

 

Ceny :

Tri prvé miesta – ceny v troch rôznych kategóriách :

Kategórie : Profesionáli , Amatéri , Cena divákov .

 

 Výhra :

*Badger Universal 360 airbrush - Amatéri

*Badger Krome airbrush – Profesionáli

*Badger Velocity airbrush – Cena divákov

 

 

Publikovala a preklad do slovenčiny realizovala :

Slávka Kerďová

 

 

.....................................................................................................................................................................

 

 

 

English version ( anglická verzia) :

K'O - 03 airbrush'lab competition

3rd Edition of airbrush'lab competition.
Topic: "Slavic Gods and Demons"
Deadline: 28th Feb 2014

Prizes: 3x Badger airbrushes (Badger Universal 360, Badger Krome, Badger Velocity)


We are pleased to invite you to the third edition of the polish airbrush competition organized by Airbrush'Lab (www.airbrushlab.pl). 


Competition is open to all airbrushers from all countries but to participate in the competition you must be over 18 years old. 

Competition rules
- artworks which are not related to the topic of the competition or already took part in other competitions will be disqualified
- to create your artwork you can use reference photos
- you can be inspired by others works, but it is strictly prohibited to copy someone else's work
- your creativity and invention is what we expect
- airbrushing must be leading technique of your artwork. 
- surface - not specified (free to choose)
- size - not specified (free to choose)
- allowed number of works to submit - not specified (you can send as many artworks as you wish)
- by taking part in this competition you agree for publishing your artworks on airbrushlab.pl website and other cooperative services
- competition is divided into 2 categories: amateurs and pros, 


How and where to send your photos of your artworks?
- You must send 3-5 photos of one artwork (a least one photo must straihgt form camera, meaning it can not contain any photoshop manipulations like levels ect.)
- E- mail: info@airbrushlab.pl 
(1 e-mail can contain max 25 MB). Please add "K'O 03" in the subject of the e-mail. Please also include informations about category (amateurs or pros), surface, format and few words about your artwork.

- Deadline: 28 February 2014


Evaluation of artworks:

The submitted photos of artworks will be presented anonymously to the evaluation to the jury and to all registered users of airbrushlab.pl. Results will be published at www.airbrushlab.pl for each category.

- The jury will select their work on a scale of 1 to 5
- Following criteria will be taken under consideration: quality of the artwork, skills, creativity, idea - interpretation.

Jury : Roger Hassler, Jürek Zamoyski ,Michael Calandra,Lynda Johnson

In addition, there will be an audience award. Audience award will be given by all registered airbrush'lab users and participants of the competition using pol voting. Unregistered abroad participants of the competition can vote using e-mail: info(@)airbrushlab.pl

Prizes:
Three (equivalent) first place awards in three different categories.
Categories: Pros ( Professional), Amateurs, Audience Award.


Badger Universal 360 airbrush - Amateurs
Badger Krome airbrush - Pros
Badger Velocity airbrush -Award PublicaPL version :
http://www.airbrushlab.pl/index.php/ko/531-konkurs-aerografii-bogi-i-dimony-slowian?hitcount=0#zasady

 

 

Public : Slavka Kerdova