Airbrush - Slavka

 

 

                                    VÝSTAVY -  EXHIBITION

                     (a iné dôležité momenty)

 

 

Rok 1994  - Odštartoval prvú autorskú výstavu spojenú s prezentáciou ilustrácie CD obalu v mojom prevedení technikou olejomaľby (a tiež obal audiokaziet) pri príležitosti krstu nahrávky hudobnej skupiny z Galanty pod názvom GOLD ROCK & ROLL BOYS,ktorej lídrom bol vtedy Mgr.Ladislav Maťašovský riaditeľ ZUŠ - odbor hudobný (bývalý primátor mesta   Galanta)...Výstava sa konala v podzemných priestoroch Renesančného kaštieľa Galanta formou hudobnej                 párty v symbióze s výtvarnou expozíciou mojich prvých olejomalieb. 

 

Rok 1998 Autorská výstava v Múzeu Galanta (obdobie trvania 3 mesiace: júl,august,september 1998) spojená so zaujímavou ernisážou výstavy s názvom - Ezopove bájky, kde boli vystavené exponáty zvierat zo zbierok Múzea v   sv.Antone - z Antolského kaštieľa pri Banskej štiavnici, ďalej zo Slovenského múzea ochrany prírody a                     jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši a z Tríbečského múzea v Topoľčanoch. Výstavu viedla vtedajšia                       riaditeľka Múzea Galanta a kurátorka PhDr.Iveta Lenická. Moju autorskú výstavu tvorili obrazy s technikou                   olejomaľby prírody a krajiny. Taktiež bol k spomínanej akcii vydaný článok v novinách SP. 

                  Autorská výstava v obci Matúškovo (okr.Galanta) organizovaná inštitúciou MS v rámci Obecných dní.

 

 

Rok 1999 Atorská výstava v Kultúrnom dome Matúškovo (obdobie trvania : máj 1999) (okr.Galanta) , výstava           tvorená z olejomalieb prírody a krajiny,ovocných zátiší,portrétov ,tiež prvých kreslených portrétov,technika                   pastel.        

           Realizácia kresby hist.budovy Vlastivedného Múzea Galanta k zhotoveniu Pamätných.listov a výberovej bibliografie pri príležitosti 30.výročia založenia Múzea Galanta. Kresba ako ilustrácia hist. budovy Múzea                     Galanta je na titulných stránkach publikácií s názvom : Vlastvedné Múzeum v Galante 1969-1999 a Studia             Galanthesia No.6...Taktiež boli z originálu kresby vypracované grafické obrázky vo väčšom počte pre                       inštitúciu Múzea, vlastníkom originálu tejto kresby je riaditeľ Múzea - Jozef Keppert. Vlastníkom jedného                   pamätného listu s ilustráciou tejto kresby bol aj vtedajší minister kultúry Slovenskej republiky. Táto kresba             odštartovala ďalší smer mojej tvorby a tým boli kreslené originály všetkých významných historických budov Galanty a následne aj Bratislavy.

                Výroba pohľadníc (v sépiovom prevedení) z vlastných originálov kresieb hist.objektov Galanty ...Taktiež     výroba graficky spracovaných obrázkov hist.a novodobých  budov Galanty (v čiernobielom prevedení s                       paspartou) ako objednávka pre rôzne ištitúcie : MsKS Galanta, DMS Galanta,Mestský úrad                                   Galanta,Vlastivedné Múzeum Galanta,Farský úrad atď.. taktiež voľný predaj pre jednotlivých občanov i                   podnikateľov.

               Autorská výstava v Dome Matice slovenskej Galanta (obdobie trvania : mesiac november 1999) Výstava mojich obrazov v technike : olejomaľba a kresba v priestoroch DMS, výstavu uviedla vtedajšia riaditeľka                       DMS PaedDr.Anna Piláriková...taktiež mne písomne adresované poďakovanie z DMS za pomoc a                         spoluprácu pri organizovaní podujatia Dni slovenskej kultúry v Galante, pri príležitosti 5.výročia otvorenia DMS v Galante.

                                                                                  

Rok 2000Stávam sa zakladujúcou členkou Klubu výtvarníkov okresu Galanta, pod názvom : Galantská Paleta...prvé spoločné exkurzie (návšteva Vysokej školy Výtvarných umení a jej tvorivých dielní, tiež Galérie v Čunove , Múzea v Pezinku a iné )

                1.spoločná výstava výtvarníkov z Klubu Galantská paleta v Novej Osade – Sedín,okr.Galanta, akcia         organizovaná v rámci Obecných dní vo Veľkých Úľanoch v počte 8-mich členov Klubu výtvarníkov. Kurátor a           organizátor výstavy bol akad.sochár a môj bývalý pedagóg : Ladislav Sabo. Sprievodnou výstavou bola aj prezentácia diel dvoch akademických umelcov : akadem.maliar - Kraščenič Alexej a akadem.sochár : Ladislav Sabo.

 

Rok 2001  - Výtvarné spektrum 2001 - Dunajská Streda - výstava prác vybratých členov Klubu Galantská Paleta v         Žitnoostrovskom múzeu Dunajská Streda /účasť/...Prvé absolvované podujatie tohoto druhu, organizované                 formou okresných a neskôr krajských výtvarných súťaží výtvarníkov.

 

 

Rok 2002 Výtvarné spektrum 2002 - Dunajská Streda / účasť/. Výber prác na Krajskú tvorivú súťaž .Ďalej realizácia     kresby  portrétov na objednávku ako ďalšia pomerne úspešná činnosť.

 

Rok 2003 Výstava prác členov Klubu výtvarníkov - Galantská Paleta v Renesančnom kaštieli Galanta /účasť/. Prvá   spoločná výstava výtvarníkov klubu v krásnych výstavných priestoroch Renesančného kaštieľa (na                         poschodí)...Odvtedy každoročne zimný mesiac február patrí našim vystaveným dielam a výstavný priestor je             rezervovaný výlučne pre Klub výtvarníkov Galantská paleta (pod vedením Mgr.Margity Knappovej, riaditeľky             GOS). Podmienkou vystavovania s nami je byť členom Klubu výtvarníkov Galantská Paleta (stačí sa                           zaregistrovať v GOS) a na každú výstavu priniesť nové tohoročné práce...no a samozrejme je potrebné mať             talent a chuť tvoriť ;).

                 Výtvarné spektrum 2003 - Dunajská Streda / účasť/. Výber prác na Krajskú tvorivú súťaž

                 Autorská prezentačná výstava v priestoroch  reštaurácie Takson v Matúškove v rámci Obecných dní.         Výstava sa konala 19.júla 2003 doplnená živou hudbou, formou spoločenského večierku predstaviteľov                         obce a niektorých poslancov a iných osobností.

                 Pamätný list DMS - na jeho ilustráciu bol použitý originál mojej kresby Domu Matice slovenskej v             Galante...Pamätný list bol vytlačený pri príležitosti 10.otvorenia DMS...jeden exemplár je priamo udelený                   mojej osobe, ako : prejav úcty a vďaky za nežistnú pomoc a spoluprácu  (citovaný text v pamätnom liste)                     V Galante dňa : 24.10.2003.

 

Rok 2004Výstava prác členov Klubu výtvarníkov - Galantská paleta  v Renesančnom kaštieli Galanta /účasť/.Výstavu zhliadol aj vtedajší prezident Slovenskej republiky- Rudolf Shuster.

                  Výtvarné spektrum 2004 - Dunajská Streda /účasť/. Výber prác na Krajskú tvorivú súťaž.

                  Stretnutie vo farbách - Letná výstava v parku pri Neogotockom kaštieli Galanta,15.júla 2004.

 

Rok 2005Výstava prác členov Klubu výtvarníkov Galantská paleta v Renesančnom kaštieli Galanta /účasť/.

               Stretnutie vo farbách - Letná výstava v parku Galanta pri Neogotickom kaštieli Galanta, 12.augusta           2005...prezentácia textil art a mojich prvých airbrush obrazov.

                  1.rok  internetovej spolupráce s Českou republikou a prezentácia vlastnej galérie na internete.

 

 

Rok 2006 Výstava prác členov Klubu výtvarníkov - Galantská paleta v Renesančnom kaštieli Galanta /účasť/.  

               Autorská výstava v Dome kultúry Šaľa - Foyer Divadelnej sály, spoločne s autorom Ladislavom P. Výstava bola zameraná na ukážku diel tvorených technikou airbrush, kresieb budov, a časť portrétovej tvorbe.                             Kurátor výstavy bol vetdy akad.sochár : Ladislav Sabo.

                Vianočná výstava v súkromnej Galérii GAUČ  -  Praha - Česká republika (vystavené 4 airbrush obrazy,plus pastel)

                 I.ročník AAF Praha- Česká republika (Airbrush Art Festival) -pozvanie a návšteva.Stretnutie známych         osobností zo sveta medzinárodného airbrushu ako bol p.Křemeček,Salvatore de Vitto, Roger Hessler  a  i.   

                  Tvorba airbrush motívov na výrobu pohľadníc pre Iammedia Bratislava. Kresby portrétov na objednávku.

                     

Rok 2007 – Výstava prác členov Klubu výtvarníkov - Galantská Paleta v Renesančnom kaštieli Galanta /účasť/

                Kresba  budovy ZDŠ M.R.Štefánika Galanta ,objednávka riaditeľky ZDŠ realizovaná pre ministra školstva    Slovenskej republiky ako dar školy.

                  Výstava v galérii GAUČ Praha (airbrush obrazy)

                  Autorská výstava v meste Sládkovičovo  v priestoroch budovy INOVATECH  pod záštitouTrnavského       samosprávneho kraja, Galantského osvetového strediska  a Mestského kultúrneho strediska v                                     Sládkovičove. Témou výstavy bola fantasy a  portrétová tvorba realizovaná technikou Airbrush.

 

Rok 2008 - Výstava prác členov Klubu výtvarníkov Galantská paleta  v Renesančnom kaštieli Galanta /účasť/

               Výstava 8 vybratých členov Klubu výtvarníkov Galantská Paleta (zastúpená z časti aj mojou tvorbou) v meste Senec (Bratislava - vidiek) . Výstava bola spojená tiež s ukážkou prác umeleckej fotografie členov Fotoklubu Galanta.

               Založenie vlastnej webovej stránky o technike a prezentácii Airbrush pod názvom Airbrush - Slavka

 

Rok 2009 -  Výstava prác členov Klubu výtvarníkov Galantska paleta  v Renesančnom kaštieli Galanta /účasť/

                Výtvarné spektrum 2004 - Dunajská Streda /účasť/. Výber prác na Krajskú tvorivú súťaž. Pre výstavu         vybrala odborná akademická porota 50 autorov z okresov Dunajská Streda,Galanta,Trnava a Senica. Môj                       obraz pod názvom: White tiger (Biely tiger) realizovaný technikou airbrush bol nafotený a vybratý do                           vydaného katalógu výstavy. Celkovo katalóg obsahoval 17 umelecky nafotených diel... Teší ma,že tu                             môžete nájsť nafotené a poniektoré aj ocenené  diela ďalších členov Klubu výtvarníkov Galantská paleta...

                Stretnutie vo farbách - Letná výstava v parku Galanta pri Neogotickom kaštieli. /účasť/ prezentovanie         airbrush obrazov.

 

Rok 2010 -  Výstava prác členov Klubu výtvarníkov Galantska paleta v Renesančnom kaštieli Galanta /účasť/ 

                 Umelecký workshop - tvorivé dielne + výstava (pod vedením akad.sochára Ladislava Szaba) v priestoroch   4D Galéria - Galanta /účasť/

                 Výstava (5 výtvarníkov z Galantskej palety)  v juhočeskom meste Lišov - Česká republika /účasť/ a           návšteva  historického zámku Hluboká nad Vltavou.  

               Výstava v priestoroch  Mestského úradu Galanta z mojich digitálne upravených grafických prác historickej budovy Neogotického  kaštieľa Galanta ( rôzne pohľady)

                Článok v Matúškovských Novinách s názvom : Umenie...Môj profil - rozhovor  s  redaktorom novín obecnej samosprávy Ernó Panyikom...môj airbrush obraz s názvom : Light Child ako titulná stránka týchto novín                       ročník 2/2010...

                      

Rok 2011 -  Výstava prác členov Klubu výtvarníkov Galantská paleta v Renesančnom kaštieli Galanta /účasť/...február 

                  Exposition Motocykel 2011- Incheba Bratislava (Slovakia) - fotografovanie výstavy 

                  Spolupráca s firmou Enel - X ( Šaľa) - maľba LED svetelných panelov s airbrush vesmírnym motívom

                  Tvorba kreslených portrétov na objednávku

 

Rok 2012 -  Výstava prác členov Klubu výtvarníkov Galantská paleta v Renesančnom kaštieli Galanta /účasť/

                 Exposition Motocykel 2012 - Incheba Bratislava (Slovakia) fotografovanie výstavy a techniky bodypaintingu z v airbrush stánku štúdia : Color Shock Airbrush - Peter Šulc ( Česká republika)

                 Umelecký workshop - tvorivé dielne + výstava, 14.júl 2012 (pod vedením akad.sochára Ladislava Szaba)... v priestoroch  4D Galéria - Galanta /účasť/... ďalej fotografovanie techniky bodypaintingu a výstavných prác                       účastníkov

                 Tvorba kreslených portrétov na objednávku

                    

Rok 2013 - Výstava prác členov Klubu výtvarníkov Galantská paleta v Renesančnom kaštieli Galanta /účasť/

                 Výtvarné spektrum 2004 - Dunajská Streda /účasť/. Výber prác na Krajskú tvorivú súťaž.

              Medzinárodná výstava  INTER-ART  v juhočeskom meste Protivín (neďaleko Českých Budějovíc) v Galérii Kaplanka s medzinárodnou účasťou výtvarníkov, kde som bola organizátorom výstavy Jozefom Balekom                       pozvaná zastúpiť v  tejto zostave Slovensko ..Foto k náhľadu je na tomto linku : INTER ART 2013...Výstava                 mala úspech a veľmi si ju cením aj vzhľadom na nové získané skúsenosti a medzinárodné priateľstvá...

                 Tvorba kreslených portrétov na objednávku

                    

Rok 2014 - Výstava prác členov Klubu výtvarníkov Galantská paleta v Renesančnom kaštieli Galanta /účasť/

              Internetová  medzinárodná Airbrush súťaž pod názvom: K'O - 3rd edition of Airbrush'Lab competition ,   organizovaná v Poľskej republike koncom februára 2014 za účasti poľských, slovenských a českých                           výtvarníkov airbrushistov...v  tejto súťaži som v kategórii PRO-profesional  získala cenné 1. miesto                       ocenené  vybratou medzinárodnou  porotou pozostávajúcou z profesionálnych airbrush umelcov a učiteľov                   tejto  techniky z USA, Holandska, Anglicka,Nemecka a Austrálie....Mnohonásobne ďakujem a cením si to!                   O  tejto akcii aj o podmienkach  spomínanej  súťaže sa máte možnosť dozvedieť viac  na tomto linku :                           K'O - 03 Aurbrush súťaž 

                 Tvorba kreslených portrétov na objednávku ...môžete vidieť v mojej galérii : GALLERY Drawing Portraits

 

 

 

 

 

 

 

Piblikovala autorka : Slávka Kerďová